Anunci aprovació inicial del projecte modificat per la pavimentació i xarxa d'aigües pluvials a la urb. Mas del Plata

print pdf
24/02/2020

Anunci aprovació inicial del projecte modificat per la pavimentació i xarxa d'aigües pluvials a la urb. Mas del Plata

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de febrer de 2020, es va aprovar inicialment el projecte modificat per la pavimentació i xarxa d'aigües pluvials a la urb. Mas del Plata amb incorporació de la xarxa de residuals Fase 3, redactat pel tècnic Rafael Cabré Villalobos, amb un pressupost d’execució per contractar de 994.500,21 € IVA inclòs.

Mitjançant aquest anunci, se sotmet l’esmentat Projecte a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació en el BOP de Tarragona, perquè les persones interessades examinin el Projecte i presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents. El Projecte es pot examinar en les oficines de l’Ajuntament de Cabra del Camp, en horari d'atenció al públic.

Cabra del Camp