Anunci aprovació inicial estudi ambiental de la Deixalleria de Cabra del Camp

print pdf
24/02/2020

Anunci aprovació inicial estudi ambiental de la Deixalleria de Cabra del Camp

Per Acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de febrer de 2020,es va aprovar inicialment l’estudi ambiental del Projecte d’activitat de la deixalleria Bàsica de Cabra del Camp redactat per la Tècnica de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

Mitjançant aquest anunci, se sotmet l’esmentat Projecte a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació en el BOP de Tarragona, perquè les persones interessades examinin el Projecte i presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El Projecte es pot examinar en les oficines de l’Ajuntament de Cabra del Camp, en horari d'atenció al públic.

 

Cabra del Camp