Anunci aprovació padrons fiscals de les següents taxes: Bústies pluridomiciliàries i guals per l'any 2020

print pdf
24/02/2020

Anunci aprovació padrons fiscals de les següents taxes: Bústies pluridomiciliàries i guals per l'any 2020

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 14 de febrer de 2020, es va aprovar els padrons fiscals següents:


1.- Padró fiscal taxa per la utilització de les bústies pluridomiciliàries de recollida de correspondència per l’any 2020, per un import total de 3.216 € i 268 rebuts.


2.- Padró fiscal taxa de gual per l’any 2020, per un import total de 440 € i 22 rebuts. El padró fiscal s’exposa al públic pel termini de quinze dies, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats a la Secretaria de l’Ajuntament en hores d’oficina.


Atès del que disposa la Llei general tributària i la Llei reguladora de les Hisendes locals, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals.


Cabra del Camp