Anunci licitació contracte del servei de gestió integral de l’enllumenat públic de Cabra del Camp

print pdf
09/10/2018

Anunci licitació contracte del servei de gestió integral de l’enllumenat públic de Cabra del Camp

D'acord amb l’acord de la Junta de Govern de data 7 de setembre de 2018 pel qual  es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió integral amb garantia total de l’enllumenat públic de Cabra del Camp, amb la inversió de les instal·lacions del municipi, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.

Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat.

Per a mes informació accedir al següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=36894935&reqCode=viewCn