ATORGAMENT SUBVENCIÓ PUOSC

print pdf
09/03/2017

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PUOSC

D'acord amb la Resolució GAH/2698/2016, de 26 de novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, de la Generalitat de Catalunya, es va acordar concedir a l'ajuntament de Cabra del Camp un import de 22.734,69 €. Aquesta línia de subvenció inclou despeses de reparació, manteniment i conservació d'infraestructures, béns naturals, edificis i altres contruccions.

Per a més informació podeu visitar el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7258/1559632.pdf