BASES CERTAMEN LITERARI FONT DE LA CREU

print pdf
11/04/2017

BASES CERTAMEN LITERARI FONT DE LA CREU

BASES DEL CERTAMEN LITERARI FONT DE LA CREU. MEMORIAL JOSEP ROVIRA TOUS.

1. Objecte

L'objecte d'aquest concurs és promoure la creació literària en llengua catalana al poble de Cabra del Camp, així com celebrar la festivitat de la Santa Creu i recordar a l'escriptor local Josep Rovira Tous, a través de la realització d'una obra literària en llengua catalana original, inèdita i de qualsevol temàtica.

2. Modalitats

Existirà una única modalitat, que abastarà els següents gèneres literaris:

- Poesia

- Narració breu

3. Participants

Poden participar totes les persones que vulguin. Dins les següents categories:

Categoria Infantil:

A- Primer, segon i tercer de primària

B- Quart, cinquè i sisè de primària

Categoria juvenil:

C- de 12 anys a 15 anys

D- de 16 a 18 anys

Categoria Adults:

E- Majors de 19 anys

4. Llengua

L'obra literària ha d'estar redactada en llengua catalana.

5. Tema

1. Els treballs han de ser inèdits. No es tindrà en compte cap treball que hagi rebut cap premi o similar.

2. El tema de l'obra literària serà "Persona o personatge de Cabra (real o imaginari)". Es valorarà l'originalitat, l'estructura i la qualitat en la redacció.

6. Característiques del treball

1. L'obra literària ha de tenir una extensió máxim de 15 fulls DIN A4, si és possible mecanografiats amb el tipus de lletra "Arial" 11.

2. L'obra literària s'ha de presentar sota pseudònim, en dos sobres tancats.

3. El sobre número 1 a la coberta ha de constar el nom del Concurs literari i ha d'anar dirigit a l'Ajuntament de Cabra del Camp. Dins ha de contenir l'original signat sota pseudònim i el sobre número 2.

4. El sobre número 2 ha de contenir una fitxa amb les dades personals següents:

- Nom del concurs

- Títol de l'obra

- Pseudònim

- Nom i Cognoms

- Data de naixement

- Categoria a què opta

- Correu electrònic si en té

- Telèfon de contacte

- Domicili

7. Termini i lloc de presentació

1. El termini de presentació d'obres al premi estarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució fins al dia 28 d'abril de 2017

2. Les obres es presentaran a l'oficina de l'Ajuntament de Cabra del Camp, en horari d'oficina

8. Selecció dels treballs guanyadors

1. El jurat estarà integrat per professors de l'Escola de Cabra, un escriptor i el regidor de cultura de l'ajuntament de Cabra

2. El veredicte del jurat serà inapel.lable i es farà públic el dia 7 de maig del 2017

3 Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aqyestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria, així com qualsevol aspecte no regulat per les bases, ha de ser resolt pel jurat del concurs, les decisions del qual són inapel.lables.

4. Si es considera que no hi ha cap candidatura amb prou mérits, el premi es pot declara Desert

9. Premi

1. El primer premi de cada categoria està dotat amb la quantitat de 50 euros. La resta de premiats seran obsequiats amb llibres

2. A més del premi en metàl.lic, es donarà un diploma acreditatiu.

3. En cas que s'atorguin mencions especials, no s'adjudicarà cap dotació econòmica

4. El premi es lliurarà durant la Festa Major de la Santa Creu, segons indiqui el programa de festes.

10. Reserva dels drets de reproducció

Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets d'explotació del guanyador sense dret a cap contraprestació, a excepció del dret a l'obtenció del premi corresponent regulat a la Base 9.

11. Obres no premiades

Les obres que no resultin premiades podran ser recollides a l'oficina de l'Ajuntament de Cabra en horari laboral