BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU PER LA COL.LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES BARRES DE BAR DE LA FESTA MAJOR 2019 DE CABRA DEL CAMP.

01/08/2019

BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU PER LA COL.LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES BARRES DE BAR DE LA FESTA MAJOR 2019 DE CABRA DEL CAMP.

L’objecte d’aquestes bases és regular els criteris que han de servir per a l’atorgament d’una llicència d’ús privatiu del domini públic consistent en la col·locació i explotació de la barra de bar de la Festa Major.

Els requisits dels aspirants:

Poden participar les persones físiques que acreditin ser majors de 18 anys i les persones jurídiques.
Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de les quotes de la Seguretat Social.

Per accedir a les Bases seguiu el següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=217177&idens=4303630008