Convocatòria Sessió ordinària 25 de juny de 2020

23/06/2020

Convocatòria Sessió ordinària 25 de juny de 2020

Us comuniquem que dijous 25 de juny es celebrarà sessió ordinària a les 9.30h a la Sala 1 d'octubre.

"ORDRE DEL DIA

Àrea Secretària

1. Sessió ordinària 3 de gener de 2020

2. Sessió extraordinària 24 de gener de 2020

3. Sessió extraordinària 27 de febrer de 2020

4. Sessió proposta debat moció de Censura

5. Sessió extraordinària 27 de març de 2020

6. Sessió extraordinària 29 d'abril de 2020

7. Sessió extraordinària 29 de maig de 2020

8. Sessió extraordinària 11 de juny de 2020 Àrea Intervenció

9. Reconeixement extrajudicial de crèdit de despesa 2019

Àrea Alcadia

10. Modificació de la periodicitat de les sessions del Ple de la corporació.

11. Modificació de la periodicitat de la Junta de Govern Local

12. Modificació del règim de retribucions i assistències dels membres de la Corporació

13. Donar compte de l’inici de l’expedient de denominació de dos places a la Urbanització de Miralcamp.

14. Donar compte del desistiment del recurs reforma (Diligencies prèvies 675 /2018) del Jutjat de Primera instància e instrucció núm. 2 de Valls.

15. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 106 al núm. 216 de 2020

Mocions

16. Societat de Caçadors de l'Àguila

17. Col·lectiu de Guaites Forestals de la Generalitat de Catalunya

18. Manifest respecte a la proposició de llei de la creació de l’Agència Catalana de la Natura

Precs i preguntes"

Enllaç directe al Decret de convocatòaria: Enllaç